در سال شمسی مجسمه‌ای معروف به فرشته آزادی در میدان بهارستان نصب شد. این مجسمه با هزینه شخصی سردار اسعد بختیاری برای مجلس خریداری شده بود. مجسمه فرشته آزادی در این طرح در حال کشتن دیو است.بداد در زیر پای خود است. و در دست راست فرشته شمشیر و در دست چپ وی مشعلی از روشنایی قرار داشت. این مجسمه بعد از انقلاب ۵ مدتی با تغییر پوشش باقی بود و سپس از میدان بهارستان برداشته شد.

تهران به‌عنوان پایتخت ایران در طول حیات خود محل وقوع رویدادهای تاریخی متعددی بوده است.. یکی از مشهورترین نقاط شهر از این نظر میدان بهارستان است.. میدان بهارستان تهران از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین میدان‌های پایتخت است. که نظاره‌گر رویدادهای تلخ و شیرین بسیاری بوده است.. با کجارو همراه باشید.

از مهم‌ترین اتفاقات در این میدان می‌توان به ایجاد نخستین مجلس قانون‌گذاری در دوره مشروطه، به توپ بستن مجلس زیر نظر لیاخوف روسی، راه‌پیمایی مخالفان و موافقان دکتر مصدق و... اشاره کرد. برخی از رویداد تاریخی بهارستان شامل موارد زیر می‌شود: