سنگ لاشه ( فروش )

Carcass stone-1
Carcass stone-2( فروش ) های دیگر