ميز چرخان ( فروش, خدمات و سرویس, تولید و ساخت )

rotating table-1
rotating table-2( فروش, خدمات و سرویس, تولید و ساخت ) های دیگر