دريل عمودي شيشه ( فروش, خدمات و سرویس, تولید و ساخت )

Vertical glass drill-1
Vertical glass drill-2( فروش, خدمات و سرویس, تولید و ساخت ) های دیگر