سنسور سقفی, دیواری, هالوژنی و پریزی ( فروش )

Ceiling, wall, halogen and outlet sensors-1
Ceiling, wall, halogen and outlet sensors-2( فروش ) های دیگر