شهرداری قدس سازمانی غیردولتی‌است که درسال۸ تأسیس شد و اداره شهر قدس را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار قدس است. با حکم شورای شهر قدس انتخاب می‌شود. شهرداری قدس شامل منطقه است. که اداره هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه است.. اولین شهردار قدس، محمد اصالت بود که از سال۸ تاعهده‌دار این سمت بود.

در حال حاضر شهر قدس از لحاظ اشتغال در غرب است.ان تهران به عنوان یکی از مراکز بزرگ صنعتی محیط کارگری مناسبی را فراهم نموده‌است و اکثر ساکنین به عنوان کارگر در این مراکز مشغول به کارند. بعد از اشتغال به کشاورزی، کارمندان دولت درصدی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند. از نظر اجتماعی در حال حاضر شهر قدس با وسعتی در حدود کیلومتر مربع یا به عبارتی ٬ هکتار، یکی از شهرهای پرجمعیت و متراکم در کشور محسوب می‌گردد. جمعیتی از اقوام و فرهنگهای مختلف با آداب و سنن متفاوت و ناهمگون که این تنوع زیاد منشأ برخی معضلات اجتماعی نیز در این شهر بوده‌است.

شهرستان قدس با دارا بودن واحدهای معدن شن و ماسه و چندین کارخانه آسفالت با مشکل آلودگی هوا مواجه است.. برخی از این معادن متعلق به یا سال پیش است.. آن زمان شهرستان قدس کوچک‌تر بوده و این معادن در حاشیه شهر قرار گرفته بودند، ولی با گذشت سالیان سال این معادن در چند قدمی محل سکونت شهروندان این شهرستان قرار گرفته‌اند.